Amacım o değil. Önceden Wunderlist diye bir uygulama kullanıyordum. Microsoft onu satın alıp To Do diye kendi uygulamalarını getirdiler. Oradan kaldı. Insanlar ne kullanıyorsun diye soracaklarından direk yazının içinde belirtmiş de oldum.

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store