Başarılı olmada kabiliyetlerin önemi

  1. İşlerini ufak parçalara bölme becerisini kazanmak zorundasın.
  2. İşlerini takip etmeyi kolaylaştıracak ve dikkat dağınıklığı yaşadığında sana unuttuklarını ve kaldığın yeri hatırlatacak araçları kullanma becerisini kazanmalısın. Mesela, bir todo uygulaması kullanma becerisi ya da bilgisayarını her açtığında sana yapman gerekenleri hatırlatacak bir uygulama.

--

--

Senior Manager in Software Engineering @ Adobe. Former Technical Lead. Opinions are mine. Find me at linkedin.com/in/tarikguney

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store