Doğru. O kısmı yazımda şöyle belirttim:

Hani Amerikaya yeni gelmiş bir insana, grammar yoksa hiç konuşma demek yerine, sen elinden geldiğince derdini anlatmaya çalış, ama zaman buldukça da kendini bu dil üzerine geliştirmeyi unutma öğüdü verilebilir.

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store