Doğru söylüyorsunuz. Kotlin kısmında ki satırın private değil, public olması gerekiyordu. Düzelttim. Şimdi aynı oldular. Kotlin, gösterdiğim şekilde tanımlanan propertyleri derlendikten sonra getter ve setter methodlarına çeviriyor. Bu konu hakkında daha detaylı bilgileri şu adresteki videomdan alabilirsiniz: https://youtu.be/wDCDrbZ7Ie0 Yorumunuz için teşekkürler.

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store