İki İleri Bir Geri Öğrenme Şekli

  1. Monolitik Uygulamalardan Mikroservislere Geçiş — Scalability Mimarisi
  2. Yazılımda Soyutlama Kavramını Anlamak
  3. Reference Types ve Value Types arasındaki farklar nelerdir?
  1. Yeni ve kullanmayı düşündüğünüz teknolojiler öğrenin
  2. Onları kullanın ve kullanmaya devam edin
  3. Yeni teknolojiler öğrenirken, hali hazırda kullandığınız teknolojileri de daha detaylıca öğrenmeye çalışın ve onlardan farklı dersler çıkarın
  4. İlk adıma geri dönün.

--

--

Senior Manager in Software Engineering @ Adobe. Former Technical Lead. Opinions are mine. Find me at linkedin.com/in/tarikguney

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tarik Guney

Tarik Guney

Senior Manager in Software Engineering @ Adobe. Former Technical Lead. Opinions are mine. Find me at linkedin.com/in/tarikguney