Mutlu Evliliğin Manifestosu

Katılıyorum. Fazlasıyla iddialı bir başlık oldu. Ama okumadan karar vermeyin. Belki beğenir ve haklı bulursunuz.

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store