Performans Değerlerinde Doğru Ortalamayı Kullanmak

Bu sefer başlığı, anlatmak istediğim konuyu daha doğru bir şekilde anlatacak şekilde seçtim. Performans ölçümleri yaparken tüm değerleri teker teker incelemek yerine ortalamalarını almayı ve onlar üzerinden kararlarımızı vermeyi yeğliyoruz. Bu hesaplamalar rakamlar içinde boğulmadan karar alabilmek için önemli. Mesela, bir websitenizin sayfalarının ne kadar hızlı açıldığını ölçmek istiyorsunuz. Normalde bunun için stress testing yapar ve ölçümlerinizi sonradan değerlendirmek üzere saklarsınız. Şimdi konumuza bir örnek üzerinden devam edelim.

Ufak Bir Not

Örnek

Mean

Median

Mode

Eğer Mean ortalama ile çalışıyorsanız, mean ortalamaya daha fazla değer katacak başka bir hesaplama ise Standard Sapmadır. Bunun bir formulü var. Google ederseniz çıkıyor. Ama kullanım yeri daha çok dağılımın nerede odaklandığını göstermek. Eğer standard sapma değeri yüksek çıkarsa, o zaman değerler daha çok başa ve sonra doğru fazlalık gösteriyor demek. Standard sapma düşük ise o zaman mean ortalamaya daha çok yakınlık gösteren bir dağılım görüyoruz demek. Neyse, bu da aklınızda bulunsun. Lazım olacaktır.

Bir sonra ki yazımda görüşmek üzere…

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store