Teşekkürler. Ben Windows tarafında ConEmu kullanıyorum ama şimdiye kadar kullandıklarımın en iyisi oldu Windows için. Ayrı bir tab altında çok farklı command prompt ortamlarını açabiliyorsunuz. Bir göz atmanızı tavsiye ederim.

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store