Yazıma yapmış olduğunuz yorum için teşekkürler. Şirketleri baz alarak yaptığınız yorumlara katılıyorum. Burada ki asıl konu ise ürünün kendisi. Apple bir Amerikan şirketidir ve yerli bir şirkettir. Ama ürünleri için aynı şeyi söylemek doğru olmaz, ki anladığım kadarı ile siz de bu şekilde düşünüyorsunuz. Vestel milli kaynaklar ile beslenmiş bir şirket olabilir ama ürettiği ürünlerin çoğu yerli değil. Ama bu ifadelerin günümüz de çıkış noktalarına bakmak önemli. Şu an yerli ve milli ifadeleri siyasetçiler tarafından halka empoze edilip, şark kurnazlığıyla suç örtme çabası ve propagandasından başka bir şey değil. Suni gündemler ile millet gerçek sorunlardan uzaklaştırılıyor. Onun için günümüz şartlarında, bu ifadelerin gerçekte hiç bir anlamı ve hedefi yok. Yabancı sermayeli bir sürü şirket var ve olması da gerekiyor. Çünkü ülke içinde ki üretimin artması ve istihdam sağlanması için sadece yerli kaynaklara güvenmek cinayet demek olur. Ama maalesef yabancı sermayeyi kaçıran, milli sermayeyi de haraca bağlayan bir anlayış, bu hataları örtmek için bir yöntem bulması gerekiyor ve bunu da kara propaganda ile milletin vatan, millet, sakarya şuurunu sömürmek ile başarıyor.

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store