Yorum için teşekkürler. Haklı olduğunuz kısımlara katılıyorum :) ama son cümleyi anlamadım. Bir de SO ve Google’a olan referanslarım, kod yazmayı kopyala yapıştır olarak gören, ama kopyaladığı kodu bile anlama zahmetine girmeyenlereydi.

Senior Manager in Software Engineering. Former Technical Lead. Author of the book: Hands-on with Go http://amzn.to/2QYFoaV YT: http://youtube.com/c/tarikguney

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store